Sytuacja bezpieczeństwa w regionie Pomorza Zachodniego - Nobilis Media

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Sytuacja bezpieczeństwa w regionie Pomorza Zachodniego.

Współpraca z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego.

   Przyczynami powstawania zagrożeń dla zdrowia, życia i mienia ludności oraz środowiska naturalnego o wielkich rozmiarach na znacznym obszarze Województwa Zachodniopomorskiego , mogą być:
• katastrofy naturalne, powodzie, awarie techniczne,
• epidemie,
• zbiorowe zakłócenia porządku publicznego,
• kryzysy polityczno-militarne i w konsekwencji akty terroru,
   O ile trzy pierwsze punkty są oczywiste i reakcje na nie w miarę przetrenowane poprzez istniejące procedury i współpracę organów administracji publicznej, o tyle napięcie społeczne i zagrożenie aktami terroryzmu może być nowym zjawiskiem w związku ze znaczną relokacją uchodźców na tereny przygraniczne w Niemczech i zapowiedziami władz samorządowych Szczecina o gotowości ich masowego przyjęcia.

   Pierwsze grupy głównie syryjskich uchodźców – relokowanych z Włoch i Grecji oraz przesiedlanych z Libanu – miały trafić do Polski w 2016 roku. Mimo wstrzymania przez rząd tej decyzji należy przewidywać ,że w najbliższym okresie Polska nie uniknie presji politycznej na znacznie większe zaangażowanie się w proces przyjmowania uchodźców. Dlatego należy się do tej sytuacji przygotować.

   Zgodę na organizowanie w Polsce przez Caritas korytarza humanitarnego dla uchodźców z krajów ogarniętych wojną wyrazili biskupi podczas 373. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Jak poinformował dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz, kościelna organizacja humanitarna rozpoczyna prace nad uruchomieniem programu, który niedługo może objąć pierwszych potrzebujących.
 
   Docelowo nasz kraj ma przyjąć ok. 7 tys. osób w ciągu dwóch lat. Harmonogram przyjmowania od 2016 r. uchodźców w ramach procedur relokacji i przesiedleń oraz wykaz związanych z tym działań poszczególnych instytucji zawiera "Plan operacyjny RP dot. przesiedleń i relokacji uchodźców", który opracował międzyresortowy zespół. Pomorze Zachodnie może być przystanią dla większości z nich w długookresowej prognozie.

   Województwo Zachodniopomorskie obejmuje obszar 22 892,48 km2, czyli 7,3% powierzchni Polski i jest stosunkowo słabo zaludnione . W grudniu 2014 r. w województwie mieszkało około 1,7 mln osób (1.715.431). Pod względem liczby ludności Pomorze Zachodnie sytuowało się na 11 miejscu wśród 16 województw. Na obszarze województwa znajduje się 65 miast i 3019 miejscowości wiejskich. Największym pod względem liczby mieszkańców jest Szczecin (407.180), następnie Koszalin (108.605), Stargard (68.922).

   Większość ludności (68,7%) mieszkało w miastach. Podobna sytuacja jest na terenach przygranicznych w Niemczech. Niemcy już w słabo zaludnione rejony w Brandenburgii ( głównie Szwedt i Prenzlau , ale i okolice ) , a także Meklemburgii – Pomorza Przedniego relokują znaczne ilości napływających do nich uchodźców. Takie nagromadzenie uchodźców po obu stronach granicy będzie rodzić napięcia, o ile zgromadzą się oni w wydzielonych „gettach” bez planu ich asymilacji.

   Problemem mogą być w długookresowej perspektywie napięcia pomiędzy napływającymi emigrantami osiedlającymi się w miastach i lokalnymi społecznościami. Może to skutkować aktami wandalizmu , podpaleniami, pobiciami. Konieczna jest długofalowa polityka edukacyjna, która w jakimś stopniu oswoi napięcia związane z odrębnością religijną i kulturową emigrantów.

Przyczyny powstawania napięć w regionie Pomorza Zachodniego w najbliższych latach.

   Sytuacja ta jest pokłosiem kryzysu polityczno – militarnego w Syrii , którego konsekwencje dotykają nie tylko region Bliskiego Wschodu , ale i całą Europę w postaci fali uchodźców i narastającej liczby aktów terroru. Polska obecnie nie jest aktywnym ( w sensie militarnym ) uczestnikiem koalicji antyterrorystycznej i nie ma sił zbrojnych zaangażowanych w rejonie Bliskiego Wschodu, pomijając niewielkie zaangażowanie w szkolenie oddziałów Afgańskiej Armii Narodowej. Trwa jednak wymiana informacji wywiadowczych na poziomie NATO i Unii Europejskiej. Padają jednak coraz częściej deklaracje o większym zaangażowaniu Polski w działania w Syrii. Potencjalne zaangażowanie dotyczy wysłania w rejon konfliktu fregaty rakietowej , instruktorów do szkolenia sił syryjskich i udziału w patrolowaniu obszaru powietrznego Syrii samolotów F-16.

   Głównymi celami organizacji terrorystycznych pozostają Francja , Wielka Brytania , Hiszpania i Niemcy. Głownie dzieje się tak ze względu na rosnącą liczbę mniejszości muzułmańskiej i istniejące w związku z tym zaplecze logistyczne do takich działań. Z analizy instytutu Pew Research wynika, że mniejszość muzułmańska we wszystkich krajach europejskich stanowiła w 2014 r. około 6 proc. całej populacji (oznacza to, że od 1990 r. powiększyła się ona o około 2 pkt. proc.). Pew przewiduje, że do 2030 r. powiększy się ona do 8 proc.

   Najwięcej muzułmanów znajduje się na terenach, na których żyją oni od pokoleń, a więc w Bośni i Hercegowinie, Albanii, Bułgarii, a także Rosji. Jeśli jednak chodzi o Europę Zachodnią, to najliczniejsza grupa wyznawców Allacha zamieszkuje Francję, gdzie ich liczba sięga 4,7 miliona, co stanowi 7,5 proc. populacji kraju. Stosunkowo liczne mniejszości muzułmańskie też Belgia (6 proc.), Austria i Szwajcaria (po 5,7 proc.).

   Dla porównania w Polsce wyznawców islamu jest według różnych szacunków od 15 do 25 tys., co stanowi mniej niż 0,1 proc. ludności naszego kraju. To zmieni się wraz z napływem do Polski uchodźców i w dużej mierze będzie dotyczyć Pomorza Zachodniego ze względu na wyraźne deklaracje władz samorządowych o gotowości ich przyjęcia jeśli pojawią się fundusze unijne i rządowe.

   Powodem większego zainteresowania muzułmanów rejonem Pomorza Zachodniego może być wzrost nastrojów antyislamskich jaki jest widoczny w Niemczech, gdzie rosnącą popularnością cieszy się ruch Pegida (Patriotyczni Europejczycy przeciwko Islamizacji). Widoczny jest też wzrost aktów przemocy i wandalizmy wymierzone w emigrantów. Kolejny czynnik zachęcający uchodźców do osiedlania się na Pomorzu Zachodnim to zwiększona pomoc finansowa dla uchodźców osiedlających się w tym regionie ze strony UE jak i rządu . Przy ustalaniu poziomu wsparcia finansowego dla uchodźców warto brać pod uwagę dochody lokalnej społeczności. Duża dysproporcja bowiem może wywołać niezadowolenie wśród lokalnej społeczności ze względu na wysokie bezrobocie i spore obszary ubóstwa.

Jakie są zagrożenia w regionie Pomorza Zachodniego?

   Charakterystyczną cechą współczesnej Unii Europejskiej jest pojawienie się terroryzmu religijno – fundamentalistycznego. Współczesny terroryzm ma zatem charakter „terroryzmu ślepego”, a celem działań sprawców jest spowodowani maksymalnie wielkich ofiar i szkód. Za istotne wyróżniki „nowego terroryzmu”, uznać można:
• akty przemocy ukierunkowane są na spowodowanie możliwie największych strat i mają charakter „uderzeń w tłum”,
nie jest możliwe wyróżnienie grup podwyższonego ryzyka, wszyscy zagrożeni są w podobnym stopniu.

   W taką logikę wpisuje się długi ciąg aktów przemocy, od zamachu przy użyciu gazu sarin przeprowadzonego w tokijskim metrze przez sektę Aum, poprzez wysadzenie w powietrze budynku federalnego w Oklahoma City i zamachy na World Trade Center i Pentagon, po zamachy na madrycką kolej dowozową i londyńskie metro, czy ostatnie zamachy terrorystyczne w Paryżu, czy też strzelanina w Orlando , gdzie zginęło 50 osób a drugie tyle zostało rannych. Zamachowiec Omar Mateen zadeklarował wcześniej wierność Państwu Islamskiemu. Dzisiaj miarą skuteczności ataku terrorystycznego nie jest już osiągnięcie konkretnego celu, lecz zainteresowania nim mediów. Podobna sytuacja miała miejsce podczas ataku terrorystycznego z użyciem ciężarówki w Nicei.

Pas nadmorski, imprezy masowe.

   Szczególne niebezpieczeństwo takiego „ ślepego” ataku w krótkookresowej perspektywie dotyczy ŚDM , ale i również pasa nadmorskiego w wysokim sezonie turystycznym. Dotyczy to hoteli tłumnie odwiedzanych przez niemieckich turystów. Niemcy bowiem militarnie włączyli się w walkę z Państwem Islamskim. W pasie nadmorskim zagrożone samobójczym atakiem, pojedynczych bojowników islamskich mogą być również duże imprezy masowe. Imprezy masowe typu : otwarte koncerty , rozgrywki stadionowe , czy halowe muzą być pod szczególna ochroną zważywszy na zmieniającą się taktykę działań terrorystów polegająca na samobójczych atakach tak by zabić jak największą liczbę ludzi i wywołać zainteresowanie mediów.

   „Nowy terroryzm” jawi się jako zjawisko, którego animatorzy pozbawieni są hamulców moralnych, gdyż kierują nimi motywy religijne. W konsekwencji zanikła też ostatnia mentalna bariera powstrzymująca sprawców przed posłużeniem się bronią masowego rażenia. Współcześnie posłużenie się takim orężem ograniczone jest jedynie możliwością jego pozyskania i względami technicznymi. Te zagadnienia monitorowane są jednak przez spec służby krajów NATO, a wymiana informacji ma charakter ponadnarodowy. Podobnie jest z zagrożeniami dla infrastruktury krytycznej.

Zadania edukacyjne.

   „Ślepy terroryzm” jawi się dzisiaj jako zjawisko, którego wykonawcy pozbawieni są hamulców moralnych, gdyż kierują nimi motywy religijne. Dlatego w przypadku podjęcia takich działań na obszarze Polski , czy też naszego regionu nie ma grup „obniżonego” i „podwyższonego ryzyka”. Całość populacji jest zagrożona w podobnym stopniu. Dlatego prewencja i aktywne działania zapobiegawcze spadają też na obywateli , a nie jedynie na służby państwa czy samorządu. Konieczne jest budowanie zaufania obywatelskiego do instytucji publicznych.

   Dlatego wydaje się konieczne podjęcie szerokich działań edukacyjnych na poziomie szkół i gmin dotyczących narastających zagrożeń, a także budowania zrozumienia wśród obywateli dla sposobów działania administracji publicznej w tym zakresie w sytuacjach symulowanych zagrożeń.

   W Polsce z powodu wzmożonego zainteresowania tą tematyką pojawiają się osoby, jak choćby przypadek tzw. „ bombera z Wrocławia” nie związane z żadną ideologią, które poprzez takie działania terrorystyczne mogą poszukiwać zainteresowania mediów z powodu głębokich deficytów osobowościowych , dla samych siebie. W takich sytuacjach potrzebne są indywidualne reakcje. Sytuacja z tzw. „bomberem” we Wrocławiu wskazuje ,że jest również potrzebna weryfikacja niektórych procedur bezpieczeństw i położenie nacisku na szeroką edukacje odnośnie potencjalnych zagrożeń i powiadamiania o nich.

NASZYMI PARTNERAMI SĄ:                                               


Szybki kontakt:

tel. 512 488 229

e-mail: biuro@nobilismedia.pl


Numer konta do zamówień:

Nazwa banku: BNP PARIBAS BANK POLSKA
79 1600 1260 0004 0907 3757 5001


Dane kontaktowe:
Nobilis Media sp. z o.o.

ul. Kopańskiego 19/21. 71-050 Szczecin

NIP: 8513102112

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego